Home » Waarom géén straffen bij uitkeringsfraude Marokkanen en Bulgaren?


21 april 2013

 

Oost-Europese bendes plegen op grote schaal fraude met toeslagen en uitkeringen in Nederland. Dat doen ze door landgenoten hier naar toe te sturen en als 'spookburger' in te schrijven bij gemeentes. Dat meldt RTL Nieuws op basis van bronnen en vertrouwelijk politie-onderzoek.

 

De bende neemt de gegevens over en maakt een DigiD aan. Daarmee worden huur- en zorgtoeslag aangevraagd, met terugwerkende kracht. De Belastingdienst betaalt meteen uit, controle vindt in de regel pas achteraf plaats.

 

Het kan volgens het politie-onderzoek gaan om uitbetalingen van 6000 tot 8000 euro per persoon in één keer.
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/grootschalige-fraude-bulgaren-met-toeslagen

 

 


6 november 2014

 

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stuurde afgelopen maanden brieven aan ongeveer 8000 Marokkaanse ouderen in Nederland. De verzekeringsbank vraagt om opgave van het Marokkaanse identiteitskaartnummer. Zo krijgt de SVB zicht op het eventuele bezit aan huizen, grond, bankgeld, projecten en eigen vermogen in Marokko. Op die manier wil de SVB uitkeringsfraude tegengaan. Daarop riep een Marokkaanse stichting in Amsterdam op tot een boycot van dit verzoek.


In werkelijkheid is het heel anders. Niemand van deze ouderen woont bij zijn familie in Nederland, zoals wel wordt opgegeven.

 

Jarenlang geeft de gemeente Amsterdam en ander instanties bakken met geld uit, zonder controle uit te oefenen op dit soort stichtingen en verenigingen. Ook als ze door een enkel persoon werden geleid. Zo wordt het geld van de burger verbrast, terwijl de echte arme Nederlanders die met spoed om hulp verlegen zitten in de steek worden gelaten.
http://eunmask.wordpress.com/2014/11/06/mega-fraude-in-marokko-met-nederlandse-uitkeringen/

 

 

Bij het krijgen van een uitkering horen toch bepaalde voorwaarden waarvoor je een handtekening zet, dus hoezo boycotten?

 


Bij het weigeren van medewerking wordt je gekort of wordt je uitkering stop gezet? Dus waarom niet dezelfde maatregel ook voor Marokkanen laten gelden???

 

 

Niemand van deze ouderen woont bij zijn familie in Nederland, zoals wel wordt opgegeven.

 

 

Wie met zijn uitkering bij familie woont wordt per januari toch ook gekort om stapelen van uitkeringen te voorkomen. Voor Marokkanen geldt deze regel niet???

 

 

Zo wordt het geld van de burger verbrast, terwijl de echte arme Nederlanders die met spoed om hulp verlegen zitten in de steek worden gelaten.

 

 

De Nederlander die bij zijn hulpbehoevende ouders woont met uitkering en 24 / 7 mantelzorg geeft wordt niet beloont maar juist bestraft door vanaf januari de uitkering te korten.

 

 

Je wordt in dit land als blanke gewoon gediscrimineerd!!! Feit is alléén dat zodra de blanke daar iets over zegt hij of zij gewoon als racist wordt weggezet.

 

 

Alle criminelen in een groot vrachtvliegtuig zetten, geboeid wel, en terugbrengen naar land van herkomst en persona non grata verklaren.

 

 

 

Als ik een oproep krijg van de Sociale Dienst dan eindigt deze brief met :


Belangrijk

 


Kiest u ervoor om niet naar de afspraak te komen dan schendt u de verplichtingen onder Artikel 17 lid 1 WWB. Wij nodigen u dan een tweede keer uit met een zogenaamde hersteltermijn. Vervelende aan deze situatie is dat wij bij het geven van een hersteltermijn verplicht zijn u een boete of een waarschuwing op te leggen. Dit staat in Artikel 18a WWB en de beleidsregels bestuurlijke boete.

 

Nah altijd fijn een brief te eindigen met dat soort dreigingen cq chantage's!

 

 

Ik ben benieuwd wat dat voor consequentie's voor mij gaat hebben. Ik heb de afspraak moeten verzetten omdat ik een afspraak had staan op het speciaal onderwijs van mijn zoon. Mijn casemanager kan dit natrekken bij de leerkracht van mijn zoon.

 


Dit soort brieven bezorgt mij altijd weer hartkloppingen als ik het eindslot lees. Ik doe niemand kwaad, ben geen fraudeur en ben geen misdadiger maar zo ga ik me wel voelen.

 

 

En dan beginnen te meppen met Artikel 17 lid 1 WWB en Artikel 18a WWB? Wat kun je ermee als je niet eens weet wat deze artikelen inhouden??? Ik heb géén wetboeken in huis en mijn oom die zélf rechter is, nee dankje!

 

 

 

 

Artikel 17 Wet werk en bijstand

 

 

Hoofdstuk 2.

 

 

Rechten en plichten

 

 

2.3. Inlichtingenplicht en afstemming

 

 

Artikel 17. Inlichtingenplicht

 

 

1. De belanghebbende doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op bijstand. Deze verplichting geldt niet indien die feiten en omstandigheden door het college kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk voorschrift als authentiek aangemerkte gegevens of kunnen worden verkregen uit bij ministeriële regeling aan te wijzen administraties. Bij ministeriële regeling wordt bepaald voor welke gegevens de tweede zin van toepassing is.

 

 

2. De belanghebbende verleent het college desgevraagd de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet, waaronder in ieder geval wordt verstaan het verlenen van medewerking aan een oproep om op een bepaalde plaats en tijd te verschijnen in verband met zijn arbeidsinschakeling. 3. Het college stelt bij de uitvoering van deze wet de identiteit van de belanghebbende vast aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1º tot en met 3º, van de Wet op de identificatieplicht . 4. Een ieder is verplicht aan het college desgevraagd een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht terstond ter inzage te verstrekken, voorzover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet.
http://maxius.nl/wet-werk-en-bijstand/artikel17

 

 

 


Artikel 18a Wet werk en bijstand

 

 

Hoofdstuk 2.

 

 

Rechten en plichten

 

 

2.3. Inlichtingenplicht en afstemming

 

 

Artikel 18a. Bestuurlijke boete

 

 

1. Het college legt een bestuurlijke boete op van ten hoogste het benadelingsbedrag wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende van de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid , of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen . De bestuurlijke boete is niet lager dan de boete die op grond van het derde lid zou worden opgelegd indien er geen sprake was van een benadelingsbedrag.

 

 

2. In dit artikel wordt onder benadelingsbedrag verstaan het bedrag dat als gevolg van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid , of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen , ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan bijstand is ontvangen.

 

 

3. Indien het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende van een verplichting als bedoeld in artikel 17, eerste lid , of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen , niet heeft geleid tot een benadelingsbedrag, legt het college een bestuurlijke boete op van ten hoogste het bedrag van de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht .

 

 

4. Het college kan afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in het derde lid en volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende van een verplichting als bedoeld in artikel 17, eerste lid , of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen , tenzij het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de belanghebbende een zodanige waarschuwing is gegeven.

 

 

5. Het college legt een bestuurlijke boete op wegens het niet of niet behoorlijk nakomen door de belanghebbende van de verplichting, bedoeld in artikel 17, eerste lid , of de verplichtingen, bedoeld in artikel 30c, tweede en derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen , als gevolg waarvan ten onrechte of tot een te hoog bedrag aan bijstand is ontvangen, van ten hoogste 150 procent van het benadelingsbedrag indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van het begaan van de overtreding een eerdere bestuurlijke boete of strafrechtelijke sanctie is opgelegd wegens een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, die onherroepelijk is geworden.

 

 

6. In afwijking van het vijfde lid is het in dat lid genoemde tijdvak van vijf jaar tien jaar indien wegens de eerdere overtreding, bedoeld in het vijfde lid, de belanghebbende is gestraft met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

 

 

7. Het college kan:
a. de bestuurlijke boete verlagen indien sprake is van verminderde verwijtbaarheid;
b. afzien van het opleggen van een bestuurlijke boete indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn.

 

 

8. Degene aan wie een bestuurlijke boete is opgelegd, is verplicht desgevraagd aan het college de inlichtingen te verstrekken die voor de tenuitvoerlegging van de bestuurlijke boete van belang zijn.

 

 

9. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de hoogte van de bestuurlijke boete.

 

 

10. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van tenuitvoerlegging van de beschikking waarbij de bestuurlijke boete is opgelegd. 11. In afwijking van artikel 8:69 van de Algemene wet bestuursrecht kan de rechter in beroep of hoger beroep het bedrag waarop de bestuurlijke boete is vastgesteld ook ten nadele van de belanghebbende wijzigen.
http://maxius.nl/wet-werk-en-bijstand/artikel18a

 

 

 


8 augustus 2014

Nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en nabestaandenuitkeringen die naar Marokko worden overgemaakt moeten op niveau blijven. De rechtbank in Amsterdam bepaalde deze week dat er niet mag worden gekort op de uitkeringen. Dat meldt De Volkskrant.
http://www.metronieuws.nl/nieuws/rechtbank-niet-gekort-op-uitkeringen-naar-marokko/SrZnhh!FEHAdmrkx3GX2/

 

 

 

Nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en nabestaandenuitkeringen die naar Marokko worden overgemaakt moeten op niveau blijven.


En dat terwijl de kosten in Marokko stukken lager zijn dan in Nederland! Schandalig dat de blanke Nederlander steeds wéér de puinhopen moet opruimen van diegenen die denken dat het hier het Walhalla is!

 

Politiek is de kunst van het zoeken naar problemen, ze overal vinden, een verkeerde diagnose stellen en de onjuiste maatregelen treffen.
Groucho Marx