Home » Mensen met een uitkering zijn parasieten, tuig losers...

Haat zaaien is het met woord of daad aanzetten tot haat jegens een individu of bevolkingsgroep, bijvoorbeeld op grond van ras, geslacht, leeftijd, land van herkomst, godsdienst, seksuele voorkeur, handicap, taalvaardigheid, levensbeschouwing, politieke overtuiging, sociaal-economische klasse, beroep, uiterlijk en dergelijke.
Opzettelijk beledigen en haat zaaien jegens uitkeringsgerechtigden heeft niks meer met vrijheid van meningsuiting te maken.

‘Profiteurs’, ‘parasieten’, ‘luilakken’, ‘werkweigeraars’, ‘losers’ en ‘tuig’... Zo maar een greep uit de benamingen waarmee bijstandsgerechtigden sinds jaar en dag oneerbiedig als maatschappelijk vuil weggezet worden. Soms direct en letterlijk, soms ook indirect en suggestief. Alsof het niet om mensen zou gaan, maar om kakkerlakken..! Het huidige kabinet, met de VVD voorop, maakt zich net als de voorgaande kabinetten, schuldig aan onderdrukking van bijstandsgerechtigden. Op uitbuiting en misbruik gerichte onderdrukking, met sanctionistisch, afbrekend en verarmend beleid als instrument. Onderdrukking ook, die gericht is op het beledigen en vernederen van mensen uit de genoemde groep, door hen voortdurend te bestoken met benamingen van bovenaangegeven strekking. 

http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2014/01/06/het_bedreigde_recht_op_bijstand_en_de_gepijnigde_/

 

Internet is een beerput vol beledigingen, laster en smaad. De meeste mensen wanen zich, waarschijnlijk ten onrechte, online onaantastbaar.
“Op internet wanen mensen zich in de anonimiteit. Maar via alle kanalen die voor publiek toegankelijk zijn en waar openbare opmerkingen kunnen worden geplaatst, kunnen mensen die beledigingen uiten worden opgespoord en beboet.

http://www.hpdetijd.nl/2013-12-08/hoogleraar-strafrecht-elke-belediging-op-internet-strafbaar/

 

Het openbaar ministerie heeft gesteld dat sprake is van beledigende uitlatingen in de zin van art. 137c Wetboek van Strafrecht (Sr), nu de uitlatingen voor wat betreft de tekst en de context waarin zij zijn geuit, als beledigend moeten worden aangemerkt. Het opzet van de verdachte was gericht op de openbaarheid door zijn uitlatingen op het internet te plaatsen, de uitlatingen zijn onnodig grievend en van een bijdrage aan het maatschappelijk debat is geen sprake.
Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie opgelegd.

http://www.ivir.nl/wetten/nl/art137cWetboekvanStrafrecht.html

 

Artikel 137c Wetboek van Strafrecht

Artikel 137c


1. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging of hun hetero- of homoseksuele gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

http://www.ivir.nl/wetten/nl/art137cWetboekvanStrafrecht.html

 

Nieuwssites worden gebruikt om te reageren met maar één doel ; uitkeringsgerechtigden criminaliseren, denigreren, beledigen en op een mensonwaardige manier deze mensen telkens weer door de stront halen. 

Dit heeft niks meer te maken met vrijheid van meningsuiting! Dit is de vrijheid van meningsuiting misbruiken om zo mensen te kunnen vernederen.

 

Zelfs Sjoerd Potter van de VVD stigmatiseert en criminaliseert mensen met een uitkering.

 

Die Sjoerd Potters is me er een. Wat voor verwrongen beeld heeft die man van bijstandsgerechtigden? Hij weerspiegelt de vooroordelen die in VVD-kring leven. Dit is alleen bedoeld voor de bühne, om bijstandsgerechtigden te criminaliseren en te stigmatiseren. En zo via bespelen van vooroordelen en onderbuikgevoelens stemmen te trekken. Hebt u wel eens een gezin met zes bijstandsgerechtigden ontmoet? Ik niet. Het komt gewoon niet of zeer zelden voor. Het gaat uit van een vooral op het rechtse politieke spectrum heersend diep ingekankerd wantrouwen jegens de ‘bijstandstrekkers’ die gestigmatiseerd worden als nietsnutten, klaplopers en fraudeurs. Bijstandsgerechtigden in het algemeen vinden zij erger dan frauderende bankiers die miljoenen achterover drukken ten koste van de gemeenschap. Dat vinden zij ‘slimme jongens’. Dit wantrouwen wordt verpakt in verhullend taalgebruik volgens de nieuwste communicatietechnieken en waarbij negatief uitwerkende maatregelen als positief worden voorgesteld of overgoten met een quasi-moralistische saus. Op basis van dergelijke opvattingen, die in de opmerkingen van Potters worden weerspiegeld, wordt de bijstand afgebroken en zullen duizenden mensen, als het aan hem ligt, onder de brug moeten slapen.

http://www.doorbraak.eu/vvd-er-stigmatiseert-en-criminaliseert-bijstandsgerechtigden/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vvd-er-stigmatiseert-en-criminaliseert-bijstandsgerechtigden

 

Mooi om te weten dat er nog mensen zijn die achter de allerzwaksten gaan staan.

 

Strijdbare vakbeweging: een bittere noodzaak 

Hoe dan ook, de beweging is hard nodig en daarom ook erg belangrijk. Belangrijk voor de uitgebuitenen, onderdrukten, tot armoede veroordeelden, tot slaaf gemaakten, kortom voor de verworpenen des lands en der aarde. De beweging is nodig voor het dragen, voortzetten en ontwikkelen van de sociale strijd tegen de uitwassen van het kapitalisme, tegen het kapitalisme zelf en vooral voor een ander Nederland. Een Nederland zonder slavernij, uitbuiting, armoede en vernedering.

De bijstandsgerechtigden, de dwangarbeiders in het bijzonder, die gaan ondertussen door met hun even noodzakelijke als gerechtvaardigde strijd. En wij, wij gaan op verschillende manieren naast hun staan en actief met hen meebewegen. Hun strijd is onze strijd! Wij zijn één!

http://www.wereldjournalisten.nl/artikel/2014/01/06/het_bedreigde_recht_op_bijstand_en_de_gepijnigde_/

 

 

 

 

 

Als de mensen met bijstand uitvretes zijn, parasieten etc..... Wat zijn de politici dan zélf en de Staat als je onderstaande leest...???

 

Door mensen met een uitkering te criminaliseren en te stigmatiseren, verbloemen politici wat zij ZELF uitvreten in Den Haag...

 

Hans van Faalen heeft geen excuus. Die heeft à raison de 300 euro 195 keer ingetekend, en is weggegaan zonder zijn kiezers te vertegenwoordigen of zijn democratische plicht te vervullen. Vermenigvuldigen we 195 even met 300, komen we op de lieve som van ACHTENVIJFTIGDUIZEND EN VIJFHONDERD EURO onterecht ontvangen dagvergoedingen. Hans van Baalen is dus een ordinaire dief uit de categorie 'signing in & sodding off'.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/12/goh_alweer_een_dikke_volgevreten_walgelijke_leugenachtige_totale_euronietsnut_dus.html#comments

 

Als Tweede Kamerlid ontving Spekman maandelijks 2000 euro aan kleedgeld. De regeling kwam in 2007 tot stand na een motie van toenmalig SGP-leider Bas van der Vlies. Hij wilde daarmee 'een betere representatie van het politieke ambt in het algemeen en van de heer Spekman in het bijzonder' bewerkstelligen.

Naar nu blijkt, heeft Spekman het geld al die jaren niet voor kleding gebruikt. In plaats daarvan stortte hij het op de rekening van de PvdA. Spekman is niet de eerste PvdA'er die in opspraak raakt door oneigenlijk gebruik van de kleedgeldregeling. In 2008 werd fractievoorzitter Mariëtte Hamer erop aangesproken dat zij nieuwe gordijnen had gekocht van het geld. Het partijbestuur dwong toen af dat de gordijnen alsnog als kleding gebruikt werden.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11207/De-Speld/article/detail/3536489/2013/10/31/De-Speld-Hans-Spekman-sluisde-kleedgeld-door-naar-partijkas.dhtml

 

 

De PvdA had Merkies bij monde van partijvoorzitter Hans Spekman verweten dat ze niet integer was geweest met het terugbetalen van te veel ontvangen onkostenvergoedingen.

 

Maar dit gaat al >>>>>>>>>> 21 jaar <<<<<<<<<< zo!!!

 

De Peueraar 39, november 1993

Auteur: Eric Krebbers

Fraude, hoe de rijken zich verrijken
"Een derde van alle uitkeringstrekkers fraudeert", loog eind vorig jaar een Telegraaf-kop. Later werden zelfs cijfers de wereld ingeholpen als zouden zowat alle "uitkeringstrekkers" frauderen. Kort nadat de media deze ideeën er bij iedereen ingestampt hadden, kwam de toenmalige PvdA-staatssecretaris Ter Veld met haar kortingsplannen op de bijstandsuitkeringen van jongeren. Volgens haar was een controle op jonge uitkeringsgerechtigden heel moeilijk en daarom kon er maar beter op voorhand op hun uitkering gekort worden. Ook Lubbers ontkende dat er sprake was van een bezuiniging en verdedigde haar maatregelen: "Je kunt niet de fraude aanpakken en de instrumenten daarvoor thuis laten." Iedereen korten vanwege de fraude van enkelen; wie zouden er het hardst aangepakt worden als die regel consequent gehanteerd werd? Dit artikel is een pleidooi voor een strafkorting van iedereen boven het minimum. Voordat we eens gaan kijken naar fraudegevallen in de Leidse regio, laten we eerst wat landelijke en internationale schandalen de revue passeren.

In werkelijkheid wordt er in Nederland enorm veel gefraudeerd en neemt het aantal fraudes en de omvang ervan toe naarmate we hoger in de pyramide van de BV Nederland rondneuzen. Dat slechts fraudes op laag niveau openbaar en aangepakt worden ligt voor de hand: het zijn de mensen op de hogere nivo's die bepalen wie er vervolgd worden. En men pakt nu eenmaal niet zichzelf of vriendjes aan, dan laat men plots veel liever "de instrumenten daarvoor thuis", zoals bijvoorbeeld een inkomenskorting voor iedereen. De klassesolidariteit is aan de top veel groter dan beneden.

"Fraude-onderzoek" zelf gefraudeerd
Fraude van mensen zonder machtspositie wordt daarentegen wel breed uitgemolken in de pers. Op hen zijn alle ogen (van de beleidsmakers) gericht. Elk geval van fraude wordt aangegrepen om de verdorvenheid van de armere en minder machtige mensen aan te tonen. En als er zich niet genoeg gevallen aandienen dan worden er net zo gemakkelijk bij verzonnen.

Zo was de Telegraaf-kop waarmee dit artikel begon gebaseerd op een frauduleus onderzoek uit Groningen. Het betrof een onderzoek naar woonfraude van uitkeringsgerechtigden. De wetenschappers die dit onderzoek deden hebben alle regels van de statistiek geschonden om maar op een zo hoog mogelijk percentage fraudeurs uit te komen.

Zakkenvullers in de Kamer
Zakkenvullers vind je op elk niveau. Een bekende is het CDA-kamerlid Koffeman. Hij heeft inkomsten van zijn vorige werkgever verzwegen. Hij was voorzitter van de Algemene Christelijke Politiebond en heeft zich na zijn vertrek nog voor drie maanden op de loonlijst laten staan en kreeg op die manier een gouden handdruk van 27.000 gulden.


De staat als fraudeur
Maar het zijn niet alleen individuen die wel eens ergens "een slaatje uit willen slaan". De staat zelf fraudeert ook. Ze houdt voor haar burgers de werkelijke omvang van haar vermogen geheim, om bezuinigingen te kunnen blijven rechtvaardigen. Uitkeringsgerechtigden die niet eerlijk opgeven wat ze bezitten worden direct vervolgd. Zou Nederland dezelfde methode hanteren bij de berekening van de staatsschuld als bijvoorbeeld Duitsland dan zou blijken dat we slechts een staatsschuldquotum hebben van 33% in plaats van 80%. 

http://www.doorbraak.eu/gebladerte/00667p39.htm

 

 

 

 

 

Beatrix loog in ieder geval niet toen ze zei... : "De leugen regeert."

Beatrix is alleen vergeten erbij te zeggen dat zij die leugen hoog houdt!!!

Maak een Gratis Website met JouwWeb