Home » Herdenking zelfdodingen vóór het Paleis van Justitie in Den Haag

 

 

Herdenking

Herdenking zelfdodingen ten gevolge van besluiten rechters en instanties

10 december 2014

het Paleis van Justitie

in Den Haag

 

Het sociaal en politiek beraad om echte verandering te bereiken. Diverse maatschappelijke organisaties hebben de handen in een geslagen, met het doel is om tot een rechtvaardige
maatschappij te komen. Eén van de participanten is Wil Nu. Inmiddels is een verklaring uitgegaan naar de huidige politieke partijen in Den Haag, om de ogen te doen openen.

Officier van Justitie weigert aangifte in behandeling te nemen.

Zoals bekend heeft Wil Nu aangifte gedaan tegen De Staat en de VNG wegens de grootschalige boekhoudfraude rond het opgeheven AOW Fonds. Hoewel de bewijzen overduidelijk zijn met bewijzen zoals het jaarverslag van De Rekenkamer en een door Wil Nu ingezet WOB onderzoek, ziet de heer Mud geen redenen de strafbare feiten verder te onderzoeken.
Wil Nu laat het er niet bij zitten en zal tot het uiterste gaan, eerst via een art. 12 procedure bij het Gerechtshof in Amsterdam. Het verzoek kunt u hier lezen. Wij hopen dat velen bij een toekomstige zitting aanwezig zullen zijn. Immers de onderste steen moet bovenkomen, waar de 50,9 miljard euro zijn gebleven. Vanaf 2025 zal de uitbetaling van de AOW voor ons allen in gevaar komen.
http://wilnu5.wix.com/wilnu2

 

 

INDRUKWEKKENDE HERDENKING ZELFDODING,

Overdenking tijdens Nationale Herdenking Zelfdoding.

Dames en heren,

Infeite is het diep treurig dat wij hier moeten staan. Een zich zelf respecterende overheid zou niet moeten accepteren, dat er minimaal 500 mensen jaarlijks een eind aan hun leven maken, wat terug te voeren is naar besluiten door onze overheid.

De zelfde overheid zal dit cijfer nooit toegeven. Het afgelopen jaar hebben 1854 mensen een eind aan hun leven gemaakt, zo is afgelopen maandag naar buiten gebracht.

De afgelopen zeven jaar zien wij een toename van 20%.

Voor deze cijfers gebruikt men onderzoeken door professor Ad Kerkhof van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hem heb ik dan ook om commentaar gevraagd. Zonder dat hij echt onderzoek gedaan heeft naar bepaalde sociale redenen of vanuit rechtelijke besluiten, deed hij het af als onzin. Dit is niet zo verwonderlijk, immers hij wordt gesubsidieerd door de zelfde overheid. De vuile was mag eenvoudig niet naar buiten.

Serieuzer neem ik dan ook het onderzoek door Arnold van der Voort, voorzitter van de Stichting Gefailleerden, die breed onderzoek heeft gedaan en dit gepubliceerd heeft in een aantal boeken.

Ik citeer

“Decennia geleden schreef professor Baron van Huersolte
“De staat is een schoft met een hoge hoed
Eeuwen eerder schreven de oude Romeinen:
“Waar recht faalt, daar begint de oorlog.”

Er is tot op de dag van vandaag nog niets veranderd.

Erger nog: er zal niets veranderen zolang Staat, status, moraal en macht niets met elkaar te maken hebben. Om me heen zie ik verpaupering van normen en waarden, onoprechtheid, uitbuiting, protectionisme en onwil het werkelijk goed te doen.

Twintig procent van de werkzame bevolking (dit zijn 616.000 mensen) worden juridisch uitgesloten in Nederland.Van hen komen 110.000 ondernemers en/of bestuurders met betalingsproblemen niet in aanmerking voor voorzieningen vanuit de Nederlandse grondwet, de wet op de Rechtsbijstand of de rechtelijke macht en advocatuur.

Het zijn mensen die buiten de maatschappij zijn gezet of dreigen te worden gezet door wetgever en juristen. Deze uitsluiting maakt mensen wanhopig en drijft hen tot dramatische daden. In Nederland kost dit – aantoonbaar meer dan 500 mensen hun leven per jaar.

Zakelijk gefailleerden maken een zeer groot deel uit van de gevallen van zelfdoding. Het aantal zelfdodingen in de groep mannen onder de 50 jaar is de afgelopen jaren zelfs gestegen met 10% en het totaal van deze groep met 25%. Afgezet tegen het aantal verkeersdoden (ongeveer het zelfde aantal) waar veel geld en zorg aan wordt besteed, verdient de mogelijk dramatische uitwerking van een faillissement veel meer aandacht.

De verplichte procesvertegenwoordiging en het verplichte BSN nummer worden regelmatig misbruikt door corrupte ambtenaren, louche deurwaarders, gewetenloze advocaten en profiterende rechters. Ook politici en politieke partijen moeten aan de kaak worden gesteld. Met naam en toenaam!”

Tot zover Arnold van der Voort, die buiten alles om deze cijfers boven water kreeg en wanneer je nuchter nadenkt zo ik ook met de heer van der Voort besprak kan dit zelfs een topje van de ijsberg zijn. Veel blijft nog bedekt, zo ook willen mensen er niet vooruit komen, omdat nabestaanden zich ook nog wel eens schamen, had ik maar beter opgelet. Dat is ook de reden dat men er niet snel meer aan herinnerd wil worden. Veel pijn blijft verborgen, men wil het achter zich laten. Het leven gaat voort.

De afgelopen jaren worden wij steeds meer geconfronteerd met misstanden die zelfdoding mogelijk maken.

Veel valt terug te voeren tot onze rechtstaat, waar je maar één conclusie uit kunt trekken dat die niet deugt.

Binnen de rechtspraak kun je een aantal elementen benoemen die dit duidelijk maken.


Alleen wanneer je het hebt over het strafrecht met alle dwalingen gaat men toch uit van waarheidsvinding. Binnen alle andere rechtsgebieden komt een rechter niet verder als dossiervorming.

Professor van Putten heeft dit perfect verwoord door op te merken, dat er geen controle bestaat tussen het proces verbaal en de uitspraak.

Daardoor is er van eerlijke en correcte rechtspraak geen sprake en worden besluiten genomen op drijfzand. En wanneer dit gebeurt is het niet zo vreemd dat mensen het uiteindelijk niet meer kunnen trekken.

Rond zelfdoding hangt binnen politie en justitie een waas, waarmee ik in maart 2012 geconfronteerd werd toen de mede oprichter van Wil Nu Richard Sloot een eind aan zijn leven maakte. Protocollen binnen politie en justitie stonden een snelle zoektocht in de weg.


Buiten dat hij ziek was lieten gemeente en een misbruik makende advocaat hem in de steek. Uit die tijd heb ik geleerd hoe de politiek nalaat zelfdoding te bestrijden.

Wanneer je het hebt over zelfdoding kan men uren praten over zelfdoding wanneer het gaat om een asielzoeker in de cel, maar wanneer mensen hier in de knel zitten met schulden wil men amper aandacht hier aan schenken.

Zoals onze maatschappij in elkaar zit is het in feite dom een eigen woning te bezitten. Vandaag gaat alles goed, morgen kan het anders zijn, Want dan ben je kansloos wanneer het gaat om schuldhulpverlening. Dit gold ook voor Richard. Dat heeft zijn eind betekent. Terwijl ook bij een woningbezitter duidelijk is hoe de financiële positie is. Alleen moet het huis nog verkocht worden.
In 2012 heb ik het kabinet via de PVDA hierop geattendeerd, alleen denk ik dat ze in slaap zijn gevallen. Nog steeds is er niets geregeld!

Binnen de Jeugdzorg zitten veel mensen in de knel. Hoe is het wanneer je je kind niet meer mag zien of onder een regime van hulpverleners valt die je liever niet ziet. Waarbij insinuatie en leugens mensen kapot maken.

Mensen raken alles kwijt: “Kind, huis, baan en gezondheid”. De situatie binnen de jeugdzorg is schrijnend. Met de decentralisatie lijken er kansen te liggen, alleen zolang waarheidsvinding een illusie is zal er vrees ik weinig veranderen. Wij maken de nodige dossiers mee, waarbij rechters, zo ook de jeugdzorgketen een kwalijke rol speelt. En dat hier ouders tussen zitten die tot zelfdoding zijn overgegaan is zeker.

2015 zal een rampjaar worden binnen de ouderenzorg. Met mooie verhalen wil het kabinet laten geloven dat mensen langer thuis willen blijven wonen. Natuurlijk als men nog redelijk gezond is.


Alleen dit alles is een theoretisch verhaal. Doordat de sociale woningbouw grotendeels is afgebroken en er in vele gemeenten onvoldoende woningen voor ouderen bestaan zullen misstanden gaan toenemen.

Eenzaamheid zal verder toenemen en tot gevolg zal dit hebben dat het aantal zelfdodingen van ouderen zal stijgen.

De vrije keuze van ouderen wordt niet gerespecteerd.

Op een briefje durf ik u aan te geven, dat over enkele jaren de politiek tot de conclusie komt, dat men het allemaal verkeerd heeft ingeschat.

Maar dan zullen er inmiddels al vele slachtoffers zijn gevallen.

Het mode woord is ook tegenwoordig monitoren, eerst half nadenken, dan beleid invoeren en vervolgens de boel weer omgooien.

De afgelopen dertig jaar is onze samenleving verhard, ieder voor zich.

Het wordt tijd dat iedereen gaat inzien dat wij slachtoffer zijn van een ons opgedrongen systeem. We moeten ook ophouden mensen die het overkomt en hierdoor in de moeilijkheden komen met de nek aan te kijken... ook al omdat je zelf volgende week wel eens aan de beurt kan zijn! Bij een huisuitzetting kunnen we een voorbeeld nemen aan Spanje, daar gaat de hele straat voor het huis staan en gaat het 'feestje' niet door. We moeten ons NIET laten verdelen, maar elkaar bijstaan, op wat voor manier dan ook.

Bij de voorbereiding van deze herdenking is mij ook het een en ander duidelijk geworden. Alle politieke partijen zijn uitgenodigd, geen enkele reactie zowel van de tweede als de eerste kamer.


Van de Orde van Advocaten in Breda kreeg ik ijskoud de reactie, dat men niet geïnteresseerd is in de toegestuurde informatie.

De rechtspraak bij monde de rechtbank alhier en de Raad voor de Rechtspraak laat het ook afweten. Men heeft andere prioriteiten.

Duidelijk is dat de overheid en haar uitvoerders ver van onze burgers afstaan. Burgers willen een dialoog en geen monoloog.

Onze overheid mag een voorbeeld nemen aan de voorzitter van het Noorse Parlement, die de dag na de moordpartij van Anders Behring Breivik de Noorse bevolking toesprak en daarbij aangaf dat de overheid dienend is naar haar bevolking toe. En ik ben er van overtuigd dat wanneer dit verandert in ons land, dat vele zelfdodingen zijn te voorkomen.

De komende weken zullen er vele acties volgen en kunnen wij een voorbeeld nemen aan onze Zuider Buren. Mensen laten wij met zo veel mogelijk mensen de handen in een slaan, er voor zorgen, dat ons mooie land weer een gevoel krijgt van rechtvaardigheid, daarbij zal naar mijn vaste overtuiging een onvoorwaardelijk basisinkomen een onderdeel moeten worden. Daarmee zullen vele zelfdodingen voorkomen kunnen worden.

Ik dank u voor uw aandacht.

Arjan Gelder
https://www.facebook.com/jerry.agema/posts/832620700117272

 

 

The Last Post ( lange versie video), 

https://www.facebook.com/video.php?v=10202650219649003&set=vb.1603268021&type=3&theater

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb